• cihan.rs@gmail.com

HABER DETAYI

21 Aralık 2016 19:50

Soma Mal Müdürlüğü Otopark Kiralama İlanı

Soma Mal Müdürlüğü Otopark Kiralama İlanı

otopark

1. Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya çıkarılmıştır. İhale 5 OCAK 2017 PERŞEMBE günü hizasında belirtilen saatte Mal Müdürlüğü makam odasında yapılacaktır.
2. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, ihaleye vekâleten katılınacak ise noterlikçe onaylı vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3. Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2017 yılı içinde alınmış belge ile tüzel kişilik için ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylanmış yetki belgesi ve imza sirkülerini vermeleri gerekmektedir.
4. Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.
5. Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6. İhale ile ilgili her türlü bilgi almak için mesai saatlerinde Malmüdürlüğü Milli Evrak Servisine müracaatla bilgi alınabilir.
7. Daha fazla bilgi için Soma Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisine, manisa_soma@milliemlak.gov.tr mail adresine başvurabilir ve Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası İlanıdır. İlan adresi için tıklayınız !

otopark-ihale-soma

 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Soma Taksi | Soma Tesisat | Hazır Kapı| Soma Elektrik | Soma Tesisat